Všeobecné podmínky emailové komunikace společnosti EP Line SE
Terms & Conditions Regarding E-mail Communication Of Company EP Line SE

Emailová komunikace společnosti EP Line SE podléhá následujícím omezením, která se uplatňují ve vztahu k veškerým adresátům emailových zpráv, zasílaných společností EP Line SE z domény epline.cz.
Email communication of company EP Line SE shall be subject to the following limitations which comes into use in relation to all recipients of e-mail messages sent from the domain epline.cz.

1. Nezávaznost emailové komunikace
Jakákoli prohlášení  či přísliby nebo nabídky obsažené v emailové zprávě nezakládají vznik jakéhokoli právního vztahu zavazujícího společnost EP Line SE Sdělení v emailové zprávě obsažená nejsou návrhem na uzavření smlouvy ani akceptací takového návrhu.
Závazky a dohody uzavírané společností EP Line SE prostřednictvím emailové komunikace musí být vždy potvrzeny statutárním zástupcem společnosti EP Line SE, nebo osobou jejím statutárním zástupcem řádně a prokazatelně zmocněnou. 
Any affirmations or undertakings or offers contained in an email message do not give rise to any legal relationship that commits the company EP Line SE All the communication in an email message is contained no proposal for contract closure or acceptance of such proposal.
All contracts and agreements concluded by the company EP Line SE via email communication always have to be confirmed by a legal representative of the company EP Line SE or by a person duly authorized by a legal representative.2. Důvěrnost emailu
Zprávy odesílané z domény epline.cz jsou určeny pouze adresátovi/adresátům a informace v nich obsažené mají důvěrný charakter.
Pokud se k Vám takováto zpráva dostala omylem, upozorňujeme, že její zveřejňování, rozšiřování nebo vytváření kopií této zprávy či jejích částí je nezákonné.
Prosíme, abyste odesílatele upozornili na nesprávné doručení a zprávu vymazali.
All the message send from domain epline.cz are for the designated recipient(s) only and may contain private information.
If such a message has come to you in error be informed that unauthorized distribution, modification or disclosure of its contents is unlawful.
Please notify the sender immediately and delete the original.3. Doručení a bezvirovost
Při přenosu emailových zpráv nemůže společnost EP Line SE zaručit jejich včasné a bezchybné doručení ani absenci virů.
Společnost EP Line SE proto nepřijímá odpovědnost za jakékoli nedostatky zapříčiněné datovým přenosem.
Company EP Line SE cannot guarantee that email transmission will be timely secure, error or virus-free.
Company EP Line SE therefore does not accept liability for any errors or omissions which arise as a result of email transmission.

EP Line SE si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli jednostranně změnit.
Company EP Line SE is entitled to change this condition one sidedly anytime.

V případě jakýchkoli dotazů se, prosím, obraťte na info@epline.cz .
If you have any questions, please contact info@epline.cz . 

Na jakékoli pozdější výhrady vůči postupu společnost EP Line SE v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami emailové komunikace nebude možno brát zřetel.

It is not possible to take into consideration any subsequent objections to the practice of the company EP Line SEin accordance with these Terms & Conditions Regarding E-mail Communication