Provozovatelem internetových stránek www.epline.cz je společnost EP Line SE (dále jen "Provozovatel"), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen "Autorský zákon") oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek www.epline.cz (dále jen "Podmínky užívání"). Tyto Podmínky užívání se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat příslušné stránky www.epline.cz. Před užíváním těchto stránek www.epline.cz se proto prosím s obsahem Podmínek užívání seznamte.

Informace na těchto stránkách jsou určené pro veřejnost.

Přístup na stránky www.epline.cz a jejich užití je bezplatné.

Přístup na stránky www.epline.cz nebo do některých částí stránek www.epline.cz může být ze strany Provozovatele úplně či částečně podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu příslušných ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s právními předpisy. Proto se, prosím, seznamte s informacemi EP Line SE o ochraně osobních údajů.

Bez souhlasu Provozovatele není dovoleno užívat stránky www.epline.cz jinak než pro vlastní potřebu (a to jak v celku, tak jejich jednotlivé části). Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany Provozovatele v souladu s Autorským zákonem.

Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu stránek www.epline.cz. Pouze Provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek.

Některé z informací publikovaných na stránkách www.epline.cz přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Přesto Provozovatel v žádném případě neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných informací.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek www.epline.cz. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek www.epline.cz. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím stránek www.epline.cz.

S výjimkou těchto Podmínek užívání nemá zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.epline.cz povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a uživatelem sítě Internet, pokud nebude v jednotlivých případech uvedeno jinak.

Veškeré informace uvedené na těchto stránkách jsou pouze informativní povahy.

Tyto Podmínky užívání je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Právní vztahy, které mezi Provozovatelem a uživatelem těchto stránek vznikly před změnou či zrušením Podmínek užívání, se řídí podle znění účinného ke dni vzniku těchto vztahů.

Podmínky užívání stránek www.epline.cz jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Tyto Podmínky užívání byly zveřejněny dne 25.5.2018.